Sākums

Turpinās izglītojamo uzņemšana
1. klasē pamatizglītības programmā (kods 21011111)

Klases audzinātājas: Kristīne Aukmane, Andra Maksimova

Mūsu skolā:

  • fakultatīvās nodarbības ritmikā, datorikā,
  • logopēda, sociālā pedagoga un psihologa atbalsts,
  • papildus dažādas sporta nodarbības,
  • nodrošināta pagarinātās dienas grupa līdz plkst. 17.00.

Pieteikumus iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas lietvedībā.

Pieteikuma forma, lai iestātos 1. klasē MS Word formātā.

Uzņemšana 10. klasē no 16.jūnija

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 30106011).

Pamats izglītojamā uzņemšanai Jēkabpils 3.vidusskolā ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie, kuru zināšanu vērtējums visos mācību priekšmetos pamatskolā un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 6 balles.

Jēkabpils 3.vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 5 padziļināto kursu komplektiem:

1) humanitārais (valodu) virziens;

2) humanitārais (mākslu) virziens;

3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija);

4) vides zinātnes, lauksaimniecība;

5) matemātikas, inženierzinātņu virziens.

No 2022./23.m.g. tiek piedāvāts izvēles kurss Valsts aizsardzības mācībā.

  • Skolā ir dienesta viesnīca.

Jēkabpils 3.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības mācību plānu skatīties šeit

Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas kancelejā. Iesniedzot dokumentus, saruna ar skolas direktori. Pieteikšanās pa tālruni 65230833 vai 29533098.

Pieteikuma forma, lai iestātos 10.klasē MS Word formātā

Izglītojamo uzņemšanas kārtība: skatīties šeit.

Turpinās izglītojamo uzņemšana
programmā (kods 21011111) visās klašu grupās

Pamats izglītojamā uzņemšanai iepriekšējās izglītības iestādes liecība. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas kancelejā.

Jēkabpils 3.vidusskolas pamatizglītības mācību plānu skatīt šeit.

Pieteikuma forma, lai iestātos 2. – 9. klasē MS Word formātā.

Vairāk informācijas:
65230833; 29533098
3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv