Sākums

Jēkabpils novada izglītības iestāžu koru un deju kolektīvu skates.

Salas TN mūsu skolas 5.-9.klašu korim “Lai skan”, vadītāja Santa Kasparsone – I pakāpe un zēnu korim “Dinamika”, vadītāja Ija Grudule – II pakāpe . Koncertmeistare Zita Tišutina.

15.04.2023. Viesītē Jēkabpils 3. vidusskolas jauktais koris “TRIOLE” (vadītāja Santa Kasparsone, koncertmeistare Zita Tišutina) XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku koru skatē saņēma vērtējumu “ieskaitīts” un jūlijā dosies uz svētkiem.

15.04.2023. Rīgas Latviešu biedrības namā mūsu deju kopa “Akmentiņš” (vidējā grupa) VISC tradicionālās dejas konkursa “Vedam danci 2023” programmā “Sēļu danči” ieguva II pakāpi. Vadītāja Maruta Mīlīga.

Apsveicam un lepojamies!

100 dienas skolā!

Februārī Jēkabpils 3.vidusskolā nedēļas garumā notika pirmo klašu skolēnu pasākums “100 dienas skolā”. Nedēļas mērķis – izcelt īpašo, saskatīt vienojošo.

Pirmklasnieki ar savu darbošanos apliecināja piederību savai skolai. Bērni sacerēja un deklamēja savu dzeju par skolu, zīmēja sevi skolā, veidoja kolāžas ar 100 elementiem. Noskaidroja, kurš ir visbiežāk sastopamākais bērna vārda sākumburts 1. klasēs, veidoja diagrammu. Domāja īpašības, kas sākas ar sava vārda pirmo burtu.

Izmantojot digitālos rīkus, skolēni ar spēles palīdzību iepazina skolu, norises skolā, tās apkārtni, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem.

Skolas gaitenī bija aplūkojama skolēnu radošo darbu izstāde. Skaitli 100 skolēni bija atveidojuši dažādos veidos un tehnikās. Oriģinālajos dekoros tika izmantoti gan floristikas elementi, gan lego klucīši, koks, 100 piešūtas pogas, nagliņas un dzija, stikla lodītes un gabaliņi, dažādi papīra veidi, audums. Paldies vecākiem par atbalstu!

Nedēļas noslēgumā pirmklasnieki priecēja ar koncertu. Skanēja jautras dziesmas, dzejoļi un izdejota deja. Saņemti diplomi un 100 dienu kroņi.

Šajās dienās skolēni ieguva pieredzi kā veidot attiecības ar skolasbiedriem, kā uzstāties, kā kopīgi sadarbojoties, piedzīvot pozitīvas emocijas.

Paldies sakām mūsu draugiem – 4. klašu skolēniem un viņu audzinātājām – par aizraujošo priekšnesumu, apsveikumiem un saldumiem un mūzikas un ritmikas skolotājām par sadarbību! Lai saņemtais prieka lādiņš un iegūtās vērtības mums visiem dod spēku turpmākajām mācībām skolā!

Svētku organizatores Andra Maksimova un Kristīne Aukmane

100 dienas skolā foto šeit 

Mieru Ukrainai!

24. februārī, pieminot Krievijas iebrukumu neatkarīgajā Ukrainā tieši pirms gada, savu mācību dienu sākām ar radio uzrunu. Vēlreiz pārdomājām par to, ka veselu gadu krievu tanki iznīcina miermīlīgos ukraiņus un zem melīgiem, izdomātiem apgalvojumiem noziedzīgi vēlas atņemt Ukrainai teritorijas, padarīt to par savu pavalsti, pārkrievot. Kur cilvēcība? Kur miers? Kur nākotne? Cik trausla ir brīvība…

Kā veltījums varonīgajai, stiprajai tautai tika atskaņota visiem zināmā latviešu dziesmas ukraiņu versija “Moja pesņja” (grupa “Prāta vētra”un “Tautumeitas”) . Tās vārdi ir no sirds.

Jaunsargs Jānis Žagars klases kolektīva vārdā aicināja piespraust ikvienam pie sirds lentītes ukraiņu karoga krāsās. 10.a klase vairākas dienas gatavoja piespraudes un izdalīja tās pārējām klasēm. Atsaucīgie mazāko klašu skolēni palīdzēja izgatavot Miera dekoru – locīja zilus, dzeltenus un baltus papīra putnus. Te bija vajadzīga precizitāte un pirkstu veiklība.

Visu piektdienu mācību stundas caurvija Miera tēma. Paldies ikvienam, kurš nav vienaldzīgs! Slava Ukrainai! Mierīgas debesis visām tautām!

Sagatavoja Ingūna Ūbele, direktores vietniece audzināšanas darbā

Trīs AUGSTĀKĀS PAKĀPES Skatuves runā novadā

2023. gada 21.februārī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā norisinājās Jēkabpils novada Skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkurss. Jēkabpils 3. vidusskolu pārstāvēja 9 visu klašu grupu skolēni. Prieks, ka konkurss norisinājās klātienē!

Mūsu rezultāti:

  • Estere Meldrāja, 1.a klase, 1.pakāpe,
  • Raimonds Grāvītis, 1.a klase, 2.pakāpe,
  • Toms Bētiņš, 2.a klase, AUGSTĀKĀ PAKĀPE,
  • Matīss Lāčplēsis, 2.a klase, AUGSTĀKĀ PAKĀPE,
  • Ieva Bokāne, 6.b klase, 1.pakāpe,
  • Gatis Groza, 6.b klase, AUGSTĀKĀ PAKĀPE,
  • Loreta Lazdiņa, 8.c klase, 1.pakāpe,
  • Elija Poriete, 10.a klase, 1.pakāpe,
  • Zaiga Raubišķe, 11.a klase, 2.pakāpe.

Paldies skolotājām Kristīnei Aukmanei, Mārītei Viļumai, Initai Beinarovičai, Ingai Vaivodei, Ingūnai Ūbelei!

Paldies visiem dalībniekiem par drosmi un vēlmi parādīt sevi tik skaitā veidā! Diena bija piepildīta un skaista! Tie, kuriem ir augstākā pakāpe, tiek izvirzīti uz 2. (valsts) kārtu, kur jāiesūta video priekšnesums. Veiksmi 2.kārtā!

Ingūna Ūbele, direktores vietniece audzināšanas jomā

1. pakāpe konkursā BALSIS

16. februārī Salas kultūras namā notika Jēkabpils novada izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss BALSIS 2023. Mūsu skolas 9.-12.klašu ansamblis „Melodija” (vadītāja Santa Kasparsone) ieguva I pakāpi!

Dziedātājas uzsver, ka skate ir lielisks veids, kā iegūt lielāku drosmi uzstāties publikai. Uzstāšanās satraukums un stress, gaidot rezultātu, esot liels, bet tā ir konkursu neatņemama sastāvdaļa. Ieguldītais darbs un dziedot pavadītās stundas ir tā vērtas, jo dziedāt ir – nedaudz pacelties virs ikdienas, virs zemes, un rezultātā izjutām gandarījumu par savu sniegumu un panākumu.

Skolotāja Santa Kasparsone: „Vislielākais prieks, ka bērni atkal var dziedāt kopā, dzirdēt viens otra priekšnesumus un mācīties cits no cita. Protams, divarpus gadi bez dziedāšanas uz skatuves iespaidojuši ansambļu snieguma kvalitāti… Lai miers valda mūsu Latvijā, lai biežāk varam kopā dziedāt un lai arī turpmāk mūs vieno dziesma!”

Ingūna Ūbele, direktores vietniece audzināšanas darbā

Skatuves runas konkursa skolas kārta

Š. g. 8. februārī norisinājās Jēkabpils 3. vidusskolas skatuves runas konkursa fināls, kurā piedalījās 26 izteiksmīgākie runātāji no dažādām klašu grupām. Bija prieks redzēt drosminiekus, kuri uzstājās pirmo reizi, kā arī pamanīt izaugsmi jau pieredzējušiem konkursa dalībniekiem. Sacenšoties piecās apakšgrupās, tika noskaidroti izglītojamie, kuri savu runas prasmi pārvalda vislabāk. Labākie no labākajiem pārstāvēs Jēkabpils 3. vidusskolu Jēkabpils novada skatuves runas konkursā 21. februārī.

Turēsim īkšķus par:
Esteri Meldrāju un Raimondu Grāvīti 1. klašu grupā
Tomu Bētiņu un Matīsu Lāčplēsi 2. un 3. klašu grupā
Gati Grozu un Ievu Bokāni 4. – 6. klašu grupā
Loretu Lazdiņu 8. – 9. klašu grupā
Eliju Porieti un Zaigu Raubišķi 10. – 12. klašu grupā

Paldies visiem skolotājiem, dalībniekiem un viņu vecākiem par cītīgi ieguldīto darbu un drosmi!

Inga Vaivode, latviešu valodas un literatūras skolotāju MK vadītāja

Tēvzemes nedēļas pasākumu foto: šeit

Jaunsargi: “Augsim Latvijai!”

“Es, Latvijas Republikas jaunsargs, svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus,” – šo svinīgo solījumu 10. novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā, deva Jēkabpils 3.vidusskolas 4.-6. klašu jaunie jaunsargi. Dziedot valsts himnu, ar paceltu galvu dodot solījumu, izsakot vārdus “Augsim Latvijai!”, jaunieši izjuta īpašu saviļņojumu. Instruktore Līga Garkalne – Kalniņa

Skolas direktore Ligita Ašnevica vēlēja būt atbildīgiem ikdienas mācību gaitās, rādīt priekšzīmi pārējiem, mīlēt savu ģimeni, dzimto pusi un valsti. Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam. Jaunsardzes darbības mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā un pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšana. Iknedēļas nodarbībās un papildus aktivitātēs jauniešu organizācija audzina jaunajā paaudzē dzimtenes mīlestību.

Skolas 7.-9.klašu jaunie jaunsargi svinīgo solījumu nodos Lāčplēša dienas pasākumā pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”.

Direktores vietniece Ingūna Ūbele

Izaicinājums pakāpienu skaitīšanā

No 17. līdz 21. oktobrim Latvijas veselības sporta nedēļas ietvaros novada skolu klašu kolektīviem bija iespēja iesaistīties Jēkabpils Sporta centra izaicinājumā “3 km un 333 pakāpieni”. Pasākuma mērķis bija popularizēt fiziski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Jēkabpils novada iedzīvotājiem, izmantojot novada teritorijas infrastruktūru un sniegt iespēju klašu kolektīviem pilnvērtīgi iesaistīties Latvijas Veselības sporta nedēļā 2022. Kopā piedalījās 17 klašu kolektīvi. No tiem četri bija no Jēkabpils 3. vidusskolas: 2. a ., 3. a., 4.c. un 8.c klases. Divi no klašu kolektīviem – 2. a un 3. a klase ir arī projekta “Sporto visa klase” dalībnieki.

Pārsteidzoši garu distanci nogāja 3.a klases skolēni – viņi pieveica 20,58 kilometrus un uzkāpa 1717 pakāpienus augšup! Līdz ar to 3.a klase kļuva par šī izaicinājuma uzvarētājiem un saņēma galveno balvu! Visi dalībnieki izpildīja uzdevumu – pieveica vismaz trīs kilometrus un 333 pakāpienus, tāpēc visi piedalījās izlozē. Pārsteigumu no Jēkabpils SC saņēma arī mūsu skolas 2.a klase.

Paldies vecākiem par bērnu audzināšanu sportiskā garā un jauneklīgi enerģiskajām audzinātājām: M. Viļumai, S. Stradiņai, I. Grandānei, S. Kasparsonei!

Skolotāja Mārīte Viļuma

Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klase piedalījās „Labo darbu nedēļā 2022”.

Audzēkņi vēlējās kaut kā palīdzēt Jēkabpils pansionāta iemītniekiem. Uzrunājot iestādes vadību tika nolemts, ka rudenī vislabākais būs palīdzēt novākt ābolu ražu, tāpēc 10.oktobrī pēc pusdienām 12. klases skolēni devās uz pansionāta ābolu dārzu. Tika savākti 9 maisi ābolu sulām un apmēram 4 kastes ābolu meitenes sagrieza saldēšanai ziemas patēriņam. Pansionāta vadība bija priecīga, ka tik veikli izdevās savākt ar ābolu ražu priekš iemītniekiem.

Diploms par aktīvu dalību: DIPLOMS

Atbalsts grāmatas tapšanā

Ziedu košuma un saules pielietā rudens dienā Rīgā notika Anitas Dumbrauskas grāmatas “Mums ir dvīņi” atvēršanas svētki. Pētījumā piedalījās 50 dvīņu pāri, no kuriem 8 pāri ir mūsu skolas skolēni. Paldies atsaucīgajiem vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu! Katrs no dvīņiem ir neatkārtojama individualitāte un viens no izaicinājumiem – apgūt brīvību, patstāvību un atbildību! Prieks bija pārstāvēt Jēkabpils 3. vidusskolu, satikt Latvijas dvīņus un viņu vecākus, kuri piedalījās pētījumā, sumināt grāmatas autori.

Mārīte Viļuma