Vispārējā vidējā izglītība

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 30106011).

Pamats izglītojamā uzņemšanai Jēkabpils 3.vidusskolā ir apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un CE sertifikāts. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie, kuru zināšanu vērtējums visos mācību priekšmetos pamatskolā un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 6 balles.

Jēkabpils 3.vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 5 padziļināto kursu komplektiem:

1) humanitārais (valodu) virziens;

2) humanitārais (mākslu) virziens;

3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija);

4) vides zinātnes, lauksaimniecība;

5) matemātikas, inženierzinātņu virziens.

Tiek piedāvāti izvēles kursi:

  • Valsts aizsardzības mācībā
  • 3. svešvalodā (vācu, franču)
  • Digitālajā dizainā
  • Uzņēmējdarbības pamatos
  • Kolektīvajā muzicēšanā (koris, ģitāra)
  • Radošajā rakstīšanā
Skolā ir dienesta viesnīca.

Jēkabpils 3.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības mācību plānu skatīties šeit

Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas kancelejā. Iesniedzot dokumentus, saruna ar skolas direktori. Pieteikšanās pa tālruni 65230833 vai 29533098.

Pieteikuma forma, lai iestātos 10.klasē MS Word formātā

Izglītojamo uzņemšanas kārtība: skatīties šeit.