“Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos”

    Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno projektu “Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos” IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam ietvaros,  kura mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas īstenošanu vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem.

    Projekta mērķis ir pilnveidot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni Jēkabpils pilsētā un veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldības realizētās jaunatnes politikas jomā, uzsākot darba ar jaunatni politikas plānošanas stratēģijas ieviešanu, pievēršoties vietēja un starptautiska līmeņa jauniešu brīvprātīgā darba atzīšanas sistēmas pašvaldībā izstrādāšanai un iedzīvināšanai.

Projekta tiešie mērķi:

  1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības darba ar jaunatni stratēģiskās plānošanas dokumenta apstiprināšana un darbības uzsākšana 2020.gadā.
  2. Brīvprātīgā darba kā neformālās mācīšanās atzīšanas sistēmas ieviešana Jēkabpils pašvaldībā, plānojot to vietējā un starptautiskā līmenī.
  3. Starptautiskās dimensijas darbā ar jaunatni ieviešana Jēkabpils pilsētā, kopā ar jauniešiem veicot Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekta pieteikuma izveidošanu.

Brīvprātīgais darbs ir iespēja jaunietim ne tikai mācīties un attīstīt jaunas prasmes, bet arī dod pirmo darba pieredzi, kas ir nozīmīga potenciālajam darba devējam. Tie jaunieši, kuri jau regulāri iesaistās jauniešu dzīves veidošanā Jēkabpilī, atzīst, ka iegūtās prasmes un zināšanas ir neatsveramas tālākajā dzīvē.

Projekta ietvaros ir plānots ieviest sistēmu, kur tiek uzskaitītas nostrādātās darba stundas, par kurām jaunietis reizi gadā saņem pašvaldības apstiprinātu apliecinājumu par gūto pieredzi. Tiek plānoti pieredzes apmaiņas braucieni  jaunatnes darbiniekiem, jauniešiem uz citām pašvaldībām, lai gūtu pieredzi  par brīvprātīgā darba uzskaites sistēmu. Līdztekus brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanai tiks uzsākts darbs pie Eiropas Solidaritātes programmas jaunatnes projekta izstrādes. Projekta sagatavošanā tiks iesaistīti jaunieši un viņus apvienojušās organizācijas, t.sk. Jēkabpils pilsētas jauniešu dome.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.