20. gs. 20.gadi

Skolas vēsture cieši saistīta ar Krustpils miesta un pilsētas attīstību. Laika gaitā mainījies skolas nosaukums un atrašanās vieta.
     Pirmā pasaules kara notikumi izdzēsuši nozīmīgas atmiņas, un arī dokumentālās liecības. Par skolas pastāvēšanu pārliecinoši varam spriest, lasot 1922.gada laikrakstus.
Krustpils valsts 6 kl. pamatskolai vajadzīgs skolas pārzinis. Skolas padomes priekšsēd. K.Salmiņš.(Valdības Vēstnesis Nr. 15, 19.01.1922.)
Skolas ēkai ir nepieciešami nozīmīgi remontdarbi. “Krustpils 6-klasīga pamatskola izdos mazākumsolīšanā skolas nama remonta darbus. Piedāvājumi iesniedzami līdz 15.maijam.1922.g.pulksten 10 rīta. Skolas pārzinis Bergs.”
Tātad ir zināms, ka 1922.gadā pastāv Krustpils Valsts sešklasīgā pamatskola. Tās pārzinis ir Bergs. Tā laika periodikā minēta arī skolas adrese – Lielā iela 179 (tagadējā Rīgas iela 179).
     1923.gadā “Izglītība Ministrijas Mēnešrakstā” (Nr. 4, 01.04.1923.) ievietotajā skolu sarakstā ir minēta arī Daugavpils apriņķa skola Krustpilī, Lielā ielā 179. Krustpils Valsts sešklasīgajā pamatskolā ir sešas klašu telpas, mācās 261 skolēns. Skolā strādā 10 skolotāji.
1923.gada presē lasām: „Ja, guļ vel dziļu meegu Krustpils latveetis un gaida princi modinātāju. Bet tahds modinātājs nenāk un nenāks, tam jāizaug no pašu vidus. Te skolai plašs darba lauks. Krustpilī pastāv 6 kl. Valsts pamatskola ar vveenu pirmskolas klasi. Skolā mācās ap 260 latveešu bērnu, bet daudz, ļoti daudz skolas gados esošu bērnu paliek ārpus skolas. (..) Sākas jauns mācības gads, arī veena otra skolotāja maiņa. Vai valsts skolas uzturētāji nevarētu savai skolai Krustpilī izraudzīties skolotāju, kurš spētu pats celties un arī citus celtu.”
     1924./1925.mācību gadā par skolas pārzini kļūst spoža personība Kārlis Putniņš.
Par aktīvu skolas dzīvi liecina daudzas tā laika fotogrāfijas. Skolas ēka – tagadējā Rīgas ielā 198. Brūnajā koka ēkā sākas krustpiliešu izglītības ceļš. Jaunajai Latvijas valstij vajadzīga izglītota, cieņā un atbildībā audzināta paaudze.

Skolā strādā skolotāji (1929.gada skolotāju atalgojuma veidlapā minēti):

Strauss Ernests
Baunis Helēna (vēlāk Utnāne)
Kaņeps Lūcija
Smilškalns Jānis
Vinters Vilma (vēlāk Strause)
Ozoliņš Austra (vēlāk Losberga)
Gozītis Valentīna

     1929.gadā Kārlis Putniņš tiek norīkots par Daugavpils Valsts pamatskolas pārzini (1939.gada 17.novembrī viņam tiek piešķirts Atzinības krusts).
Mūsu skolā par pārzini ieceļ Teodoru Rudovski.