Arodbiedrība

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)  mājaslapa: www.lizda.lv

Arodbiedrību likums: likumi.lv/doc.php?id=265207

Arodbiedrības koplīgums

Pirmorganizācijas uzkrāto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtība
LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijā

    Izstrādāta, balstoties uz LIZDA Statūtiem: LIZDA finansiālās darbības pamatprincipus un biedru naudas sadalījumu starp arodbiedrības institūcijām nosaka Kongress, bet tā starplaikā LIZDA Padome, un tie ir saistoši visām dalīborganizācijām un pirmorganizācijām.

    Arodbiedrības biedru nauda (arī pirmorganizācijas līdzekļi) tiek izlietota Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai:

 • arodbiedrības darba nodrošināšanai, aizstāvot savu biedru intereses un tiesības;
 • arodbiedrības pasākumu organizēšanai (piketi, streiki, diskusijas, semināri u.c. akcijas);
 • vienošanos un darba koplīgumu izstrādāšanai;
 • biedru apmācībai juridiskos, ekonomiskos, sociālos un citos jautājumos;
 • ekspertu, speciālistu, darbinieku, priekšsēdētāja un grāmatveža algošanai;
 • biedru juridiskai konsultācijai un aizstāvībai;
 • arodbiedrības informācijai un aģitācijai;
 • palīdzībai biedriem atbilstoši nolikumiem, kurus apstiprina Jēkabpils Starpnovadu AO Padome.

Biedru naudas sadalījums:

 • 15% – Jēkabpils starpnovadu AO Sociālās palīdzības fonds (administrē Valde un Jēkabpils SAO priekšsēdētāja, kontrolē Revīzijas komisija, reizi gadā atskaite tiek iesniegta Padomei);
 • 34% – Jēkabpils SAO Pirmorganizāciju fonds (katra pirmorganizācija plāno līdzekļu izlietojumu saskaņā ar statūtiem un Jēkabpils SAO izstrādāto kārtību)
 • 2% –  uzkrāti Jēkabpils SAO Attīstības fondā priekšsēdētāju motivēšanai un starpnovadu pasākumu nodrošināšanai; fonds izveidots, balstoties uz Revīzijas komisijas ieteikumiem un Jēkabpils VI konferences lēmumiu;
 • 23% – pārskaitīti LIZDA;
 • 26% – Jēkabpils starpnovadu AO darbības nodrošināšanai: telpu īre, internets, telekomunikācijas, kancelejas piederumi, datorspeciālista pakalpojumi, Valdes un Padomes sēžu, apmācību organizēšanai, darba alga priekšsēdētājai un grāmatvedei, Jēkabpils starpnovadu AO pasākumu organizēšanai, sadarbībai ar pašvaldībām, iestāžu vadību, braucieniem uz LIZDA sanāksmēm, konferencēm u.c.