Kompetenču pieeja mācību saturā

Skola 2030 materiāli 

   Jēkabpils 3. vidusskola ir viena no 100 pilotskolām Latvijā, kura 2017./2018.mācību gadā iesaistījās projektā “ Kompetenču pieeja mācību saturā”. 21.gadsimtā skolēnam ir nepieciešams:

  • būt atbildīgam sabiedrības dalībniekam, kurš iedziļinās līdzdarbojas un sadarbojas, lai kopā ar citiem veidotu tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot;
  • būt radošam domātājam, kurš ievieš inovācijas;
  • būt par personību ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem;
  • būt lietpratējam izaugsmē, ka jāmācās ir nemitīgi un ar aizrautību kļuvis par ieradumu. /Skola 2030/

No Jēkabpils 3. vidusskolas projektā darbojas 21 pedagogs:

  • Sākumskolas komanda – Ligita Lejniece, Ineta Cirpone, Mārīte Viļuma, Silvija Ozoliņa, Ligita Ozoliņa, Inga Vaivode, Jolanta Kalniņa, Sigita Siliņa
  • Pamatskolas komanda – Ligita Ašnevica, Dace Boroduļina, Lilija Zēberga, Ija Grudule, Santa Svile, Dina Vjakse
  • Vidusskolas komanda – Rita Kozlova, Astrīde Vidējā, Lita krūmiņa, Tatjana Smirnova, Ingūna Ūbele, Ineta Raubiška, Ilona Bičole.

     Bet ikdienas mācību procesā, jaunās pieejas ieviešanai, iesaistījušies ir visi  Jēkabpils 3. vidusskolas pedagogi.  Skolas izvirzītais uzdevums – mērķtiecīga skolēnu iesaistīšanas mācīšanās procesā, domāšana par mācīšanos un atgriezeniskās saite mācību stundā. Tā mērķis ir attīstīt skolēnos izpratni par vispārējiem principiem un pieejām problēmu risināšanā, kas balstās gan faktoloģiskās, gan konceptuālās zināšanās. Skolēns attīsta prasmi atpazīt – kā un kāpēc jārisina problēmsituācija?

    Pedagoga uzdevums – mācīšanas un mācīšanās procesā, palīdzēt attīstīt skolēniem zināšanu konstruēšanas prasmi, izmantojot jēgpilnus uzdevumus.

    Skolas mērķis – tekstpratības pilnveidošana visos mācību priekšmetos. Skolēna uzmanību vēršot uz – “ atslēgas ” vārdi, jēdzieni, balstvārdi, jautājumu veidošana, dialogi, domu karte, vārdu vizualizācija.

    Skolēnam ir jāpalīdz attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes, lai viņš spētu patstāvīgi konstruētu zināšanas, jēgpilni izmantotu dažādas informāciju tehnoloģijas, lai identificētu, risinātu un atrisinātu problēmas, radot jaunus, noderīgus vai teorētiskus risinājumus.