Vecākiem

      2021./2022. mācību gadā Jēkabpils 3.vidusskolā, direktores Ligitas Ašnevicas vadībā skolas gaitas uzsāk 658 skolēni, strādā 58 pedagogi un 28 tehniskie darbinieki.

Jēkabpils 3.vidusskolas mācību un audzināšanas darba prioritārais virziens 2021./2022.m.g.

Uzsākt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu – izglītības mūsdienīgai lietpratībai – īstenošanu 2.,5., 8.un 11. klasēs, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā kompetenču pieejai balstītam mācību saturam.

Mērķi:

  1. Diagnosticēt un virzīt katra skolēna izaugsmi, veikt nepieciešamās korekcijas mācību un audzināšanas procesā.
  2. Veidot izglītības iestādes kultūru, kas nodrošina labākas mācīšanās iespējas ikvienam skolēnam.
  3. Mācīšanās mērķu sasniegšanai izmantot daudzveidīgas mācību organizācijas formas atbilstoši skolēna mācīšanās vajadzībām, virzot optimālā un augstākā mācību satura apguves līmeņu rezultātu sasniegšanai.
  4. Individualizētā un diferencēta pieeja izglītojamiem ikviena bērna un jaunieša daudzpusīgai attīstīšanai.

Metodiskā tēma

Pilnveidotā mācību satura un pieejas pēctecība.

Sakarā ar 10. 09.2013. veiktajām izmaiņām MK 610. noteikumu “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 59.punktā un Jēkabpils pilsētas domes lēmumu par pusdienu piešķiršanu 5.-9.klašu skolēniem Jēkabpils 3.vidusskolā ir šāds mācību stundu un pusdienu starpbrīžu grafiks:

1. – 4. klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
pusdienas
3. 11.25 – 12.05
4. 12.10 – 12.50
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25

5. – 8. klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
pusdienas
4. 12.10 – 12.50
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25
7.14.30 – 15.10

9. – 12.klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
4. 11.25 – 12.05
pusdienas
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25
7. 14.35 – 15.10
8. 15.15 – 15.55

Brīvdienas 2021./2022. mācību gadā. (iespējamas neprecizitātes sakarā ar epidemioloģisko situāciju)

Rudens brīvdienas: no 2021. gada 18. oktobra līdz 29. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam;

12. klases skolēniem – no 2022. gada 21. marta līdz 25. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2022. gada 31. maijā.

9. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 21. jūnijā.

1. klašu brīvdienas Jēkabpils pilsētā saskaņā ar Izglītības pārvaldes grafiku.

2021./2022. m.g Valsts pārbaudes darbu norises laiki