Vecākiem

      2020./2021. mācību gadā Jēkabpils 3.vidusskolā, direktores Ligitas Ašnevicas vadībā skolas gaitas uzsāk 701 skolēni, strādā 58 pedagogi un 29 tehniskie darbinieki.

Jēkabpils 3.vidusskolas mācību un audzināšanas darba prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.

1. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu – izglītības mūsdienīgai lietpratībai – īstenošana 1.,4.,7. un 10. klasēs, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā.

2. Attālināto mācību attieksmju un prasmju pilnveidošana:

    a) pavadīta mācīšanās;

    b) IT rīku izmantošana.

3. Izglītojamo personības attīstības un karjeras virzības veicināšana mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un interešu izglītība, akcentējot Dziesmu un deju svētku tradīcijas.

Metodiskā tēma

  1. Attālināto mācību pieredzes apkopošana.
  2. Jaunās vērtēšanas īstenošana pilnveidotajā mācību saturā.

Jēkabpils 3.vidusskolas skolas padome.
Izstrādes procesā

Sakarā ar 10. 09.2013. veiktajām izmaiņām MK 610. noteikumu “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 59.punktā un Jēkabpils pilsētas domes lēmumu par pusdienu piešķiršanu 5.-9.klašu skolēniem Jēkabpils 3.vidusskolā ir šāds mācību stundu un pusdienu starpbrīžu grafiks:

1. – 3. klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
pusdienas
3. 11.25 – 12.05
4. 12.10 – 12.50
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25

4. – 6. klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
pusdienas
4. 12.10 – 12.50
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25
7.14.30 – 15.10

7. – 12.klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
4. 11.25 – 12.05
pusdienas
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25
7. 14.35 – 15.10
8. 15.15 – 15.55

Brīvdienas 2020./2021. mācību gadā. (iespējamas neprecizitātes sakarā ar epidemioloģisko situāciju)

Rudens brīvdienas: no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2020. gada 21. decembra līdz 2020. gada 1. janvārim;

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 15. marta līdz 19. martam; 12. klases skolēniem – no 2020. gada 22. marta līdz 26. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2020. gada 31. maijā.

9. klašu skolēniem mācības beidzas 2020. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 11. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācības beidzas 2020. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 18. jūnijā.

1. klašu brīvdienas Jēkabpils pilsētā saskaņā ar Izglītības pārvaldes grafiku.

2020./2021. m.g Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki