Vecākiem

2022./2023. mācību gadā Jēkabpils 3.vidusskolā, direktores Ligitas Ašnevicas vadībā skolas gaitas uzsāk 640 skolēni, strādā 57 pedagogi un 29 tehniskie darbinieki.

Jēkabpils novada izglītības stratēģija 2022. – 2027. gadam

Mērķi

  1. Nodrošināt ikviena izglītojamā spējām attīstošu un atbilstošu , kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu izglītību.
  2. Nodrošināt kvalitatīvu, skolēncentrētu, uz kompetencēm balstītu, mūsdienīgu un ilgtspējīgu mācību procesu.
  3. Veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un personības izaugsmi.
  4. Efektīvi pārvaldīt izglītības iestādes resursus.

Jēkabpils 3.vidusskolas mācību un audzināšanas darba prioritārais virziens 2022./2023.m.g

Prioritāte – pārvaldības dažādošana un pilnveide mācību un audzināšanas darbā.

  1. Personalizēta mācīšanās, digitālo resursu un prasmju izmantošana personīgajai izaugsmei un mācību individualizēšanai atbilstīgi spējām un iespējām.
  2. Metodisko komisiju/jomu līdzatbildības palielināšana kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.
  3. Līderības akcentēšana audzināšanas darbā.

Vecāku dienas 16:30 – 18:30

19.10.2022 18:00 Vecāku kopsapulce

Sakarā ar 10. 09.2013. veiktajām izmaiņām MK 610. noteikumu “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 59.punktā Jēkabpils 3.vidusskolā ir šāds mācību stundu un pusdienu starpbrīžu grafiks:

1. – 4. klases

      0. 8.15 – 8.55
      1. 9.00 – 9.40
      2. 9.50 – 10.30
pusdienas
      3. 11.25 – 12.05
      4. 12.10 – 12.50
      5. 12.55 – 13.35
      6. 13.45 – 14.25

5. – 8.klases

      0. 8.15 – 8.55
      1. 9.00 – 9.40
      2. 9.50 – 10.30
      3. 10.40 – 11.20
pusdienas
      4. 12.10 – 12.50
      5. 12.55 – 13.35
      6. 13.45 – 14.25
      7.14.30 – 15.10

9. – 12.klases

      0. 8.15 – 8.55
      1. 9.00 – 9.40
      2. 9.50 – 10.30
      3. 10.40 – 11.20
      4. 11.25 – 12.05
pusdienas
     5. 12.55 – 13.35
     6. 13.45 – 14.25
     7. 14.30 – 15.10
     8. 15.15 – 15.55

2022./2023. mācību gads Latvijas skolās sāksies 2022. gada 1. septembrī.

Rudens brīvdienas: no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2022. gada 26. decembra līdz 2022. gada 6. janvārim;

Pavasara brīvdienas: no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gadā ir divi semestri:

Pirmais semestris – no 2022. gada 1. septembra līdz 23. decembrim;

Otrais semestris 1. – 8. klasē un 10. – 11. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 31. maijam; 9. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 14. jūnijam; 12. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 21. jūnijam.

 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks: šeit