Vecākiem

      2021./2022. mācību gadā Jēkabpils 3.vidusskolā, direktores Ligitas Ašnevicas vadībā skolas gaitas uzsāk 658 skolēni, strādā 58 pedagogi un 28 tehniskie darbinieki.

Jēkabpils 3.vidusskolas mācību un audzināšanas darba prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.

1. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu – izglītības mūsdienīgai lietpratībai – īstenošana 1.,4.,7. un 10. klasēs, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā.

2. Attālināto mācību attieksmju un prasmju pilnveidošana:

    a) pavadīta mācīšanās;

    b) IT rīku izmantošana.

3. Izglītojamo personības attīstības un karjeras virzības veicināšana mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un interešu izglītība, akcentējot Dziesmu un deju svētku tradīcijas.

Metodiskā tēma

Pilnveidotā mācību satura un pieejas pēctecība.

Jēkabpils 3.vidusskolas skolas padome.
Izstrādes procesā

Sakarā ar 10. 09.2013. veiktajām izmaiņām MK 610. noteikumu “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 59.punktā un Jēkabpils pilsētas domes lēmumu par pusdienu piešķiršanu 5.-9.klašu skolēniem Jēkabpils 3.vidusskolā ir šāds mācību stundu un pusdienu starpbrīžu grafiks:

1. – 4. klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
pusdienas
3. 11.25 – 12.05
4. 12.10 – 12.50
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25

5. – 8. klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
pusdienas
4. 12.10 – 12.50
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25
7.14.30 – 15.10

9. – 12.klases

0. 8.15 – 8.55
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
4. 11.25 – 12.05
pusdienas
5. 12.55 – 13.35
6. 13.45 – 14.25
7. 14.35 – 15.10
8. 15.15 – 15.55

Brīvdienas 2021./2022. mācību gadā. (iespējamas neprecizitātes sakarā ar epidemioloģisko situāciju)

Rudens brīvdienas: no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam;

12. klases skolēniem – no 2022. gada 21. marta līdz 25. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2022. gada 31. maijā.

9. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 21. jūnijā.

1. klašu brīvdienas Jēkabpils pilsētā saskaņā ar Izglītības pārvaldes grafiku.

2021./2022. m.g Valsts pārbaudes darbu norises laiki