Skolotāji

Skolas vadība:
 • Direktore – Ligita Ašnevica
 • Direktores vietniece mācību darbā – Irina Zeņina
 • Direktores vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā – Ingūna Ūbele
 • Direktores vietniece informātikas jautājumos – Rita Kozlova
Skolotāji:
 • Ināra Krūmiņa – angļu valoda, matemātika
 • Silvija Vecumniece – angļu valoda
 • Sigita Siliņa – angļu valoda, informātika, datorika
 • Dina Vjakse – angļu valoda
 • Inga Lapinska – angļu valoda
 • Inita Beinaroviča – latviešu valoda un literatūra, teātra māksla
 • Lilija Zēberga – latviešu valoda un literatūra, teātra māksla
 • Rainelda Muižniece – latviešu valoda un literatūra
 • Inga Vaivode – latviešu valoda un literatūra
 • Ingūna Ūbele – latviešu valoda un literatūra
 • Dace Jansone – vācu valoda
 • Ņina Jegorova – krievu valoda
 • Olga Dorogova – krievu valoda
 • Ina Languša – matemātika
 • Anna Kasparsone – bioloģija
 • Ligita Ozoliņa – matemātika
 • Inita Kalniņa –  bioloģija
 • Ludmila Valte – fizika
 • Ļena Šihovska – informātika, matemātika, fizika
 • Lita Krūmiņa – ķīmija, dabaszinības
 • Santa Svile – ģeogrāfija, dabaszinības
 • Ija Grudule – mūzika, kultūra un māksla
 • Santa Kasparsone – mūzika, kolektīvā muzicēšana
 • Astrīde Vidējā – vēsture
 • Rita Kozlova –  komerczinības, matemātika
 • Jolanta Kalniņa – politika un tiesības, vēsture, sociālās zinātnes
 • Modris Osvalds – sports un veselība
 • Ainis Raubišķis – sports un veselība
 • Vita Brikmane – sports un veselība
 • Vilnis Vīksne – sports un veselība
 • Silvija Ozoliņa – sākumskola
 • Ligita Lejniece – dabaszinības, matemātika
 • Iveta Kozule – sākumskola
 • Daina Eglīte – vizuālā māksla, kultūra un māksla
 • Vija Rozentāle – sākumskola, logopēds
 • Laimdota Ozoliņa – latviešu valoda un literatūra, krievu valoda
 • Andra Maksimova – sākumskola, logopēds
 • Ineta Cirpone – matemātika, ritmika, latviešu valoda un literatūra
 • Mārīte Viļuma – sākumskola
 • Kristīne Aukmane – sākumskola, logopēds
 • Jānis Svilpe – mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība
 • Sarmīte Lapiņa – mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika, dizains un tehnoloģijas
 • Kristiāns Kasparsons – mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
 • Dace Boroduļina – filozofija, ētika, vēsture, sociālās zinības
 • Vladislavs Jeļisejevs – datorika, programmēšana, digitālais dizains
 • Irita Muša – sākumskola
 • Sanita Stradiņa – sākumskola
 • Iluta Randoha – bioloģija, ķīmija, datorika, dabaszinības
 • Rolands Rubiķis  – kolektīvā muzicēšana
 • Irina Zeņina – sociālās zinības
Skolas atbalsta personāls:
 • Skaidrīte Krastiņa – bibliotekāre
 • Kristīne Ozoliņa – izglītības psihologs
 • Pārsla Krjaukle – sociālais pedagogs
 • Natālija Gulbe – medmāsa