Skolotāji

Skolas vadība:
 • Direktors – Ligita Ašnevica
 • Direktora vietnieks mācību darbā – Irina Zeņina
 • Direktora vietnieks audzināšanas un ārpusstundu darbā – Ingūna Ūbele
 • Direktora vietnieks – Dana Baltuseviča
 • Direktora vietnieks IT jautājumos – Rita Kozlova
Skolotāji:
 • Astrīde Vidējā – vēsture un sociālās zinātnes I, II
 • Agnese Ozoliņa – sociālās zinības, vēsture, kultūras pamati
 • Dace Boroduļina – filozofija, ētika, vēsture un sociālās zinātnes I, sociālās zinības
 • Dana Baltuseviča – sociālās zinātnes II, uzņēmējdarbības pamati
 • Vladislavs Jeļisejevs – datorika, programmēšana, digitālais dizains
 • Silvija Vecumniece – angļu valoda
 • Sigita Siliņa – angļu valoda, datorika
 • Dina Vjakse – angļu valoda
 • Inga Klaucāne – angļu valoda
 • Inita Beinaroviča – latviešu valoda un literatūra, teātra māksla
 • Lilija Zēberga – teātra māksla
 • Ligita Lāčplēse – latviešu valoda un literatūra
 • Rainelda Muižniece – latviešu valoda un literatūra, radošā rakstīšana, projektu darbs
 • Inga Vaivode – latviešu valoda un literatūra
 • Ingūna Ūbele – latviešu valoda un literatūra
 • Ludmila Anufrijeva – vācu valoda
 • Ņina Jegorova – krievu valoda
 • Olga Dorogova – krievu valoda
 • Ina Languša – matemātika
 • Ligita Ozoliņa – matemātika
 • Rita Meža – Eriņa – matemātika
 • Inita Kalniņa –  bioloģija, dabaszinības
 • Ineta Raubiška – fizika
 • Ļena Šihovska – matemātika, fizika
 • Lita Krūmiņa – ķīmija, dabaszinības
 • Santa Svile – ģeogrāfija I, II
 • Ija Grudule – mūzika, kultūra un māksla
 • Santa Kasparsone – mūzika, kolektīvā muzicēšana
 • Rita Kozlova – uzņēmējdarbības pamati
 • Modris Osvalds – sports un veselība
 • Ainis Raubiškis – sports un veselība
 • Vita Brikmane – sports un veselība
 • Vilnis Vīksne – sports un veselība
 • Silvija Ozoliņa – sākumskola
 • Ligita Lejniece – dabaszinības, matemātika
 • Iveta Grandāne – sākumskola
 • Daina Eglīte – vizuālā māksla, kultūra un māksla
 • Vija Rozentāle – sākumskola, logopēds
 • Laimdota Ozoliņa – latviešu valoda un literatūra, krievu valoda
 • Andra Maksimova – sākumskola, logopēds
 • Ineta Cirpone – matemātika, ritmika, latviešu valoda un literatūra
 • Mārīte Viļuma – sākumskola
 • Kristīne Aukmane – sākumskola, logopēds
 • Sarmīte Lapiņa – dizains un tehnoloģijas
 • Kristiāns Kasparsons – dizains un tehnoloģijas, inženierzinības
 • Jānis Svilpe – dizains un tehnoloģijas
 • Irita Muša – sākumskola
 • Sanita Stradiņa – sākumskola, angļu valoda
 • Iluta Randoha – bioloģija, ķīmija, datorika, dabaszinības
 • Rolands Rubiķis  – kolektīvā muzicēšana
 • Maruta Mīlīga  – ritmika, tautu dejas
Skolas atbalsta personāls:
 • Līga Višņevska – bibliotekārs
 • Kristīne Kasparsone – izglītības psihologs
 • Pārsla Krjaukle – sociālais pedagogs
 • Natālija Gulbe – medmāsa
 • Sarmīte Stikāne – karjeras konsultants