Skolotāji

Skolas vadība:

 • Direktore – Ligita Ašnevica
 • Direktores vietniece mācību darbā – Irina Zeņina
 • Direktores vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā – Ingūna Ūbele
 • Direktores vietniece IKT jautājumos – Rita Kozlova

Skolotāji:

 • Astrīde Vidējā – vēsture
 • Agnese Ozoliņa – sociālās zinības, vēsture
 • Dace Boroduļina – filozofija, ētika, vēsture, sociālās zinības
 • Vladislavs Jeļisejevs – datorika, programmēšana, digitālais dizains
 • Silvija Vecumniece – angļu valoda
 • Sigita Siliņa – angļu valoda, datorika
 • Dina Vjakse – angļu valoda
 • Inga Klaucāne – angļu valoda
 • Inita Beinaroviča – latviešu valoda un literatūra, teātra māksla
 • Lilija Zēberga – latviešu valoda un literatūra, teātra māksla
 • Ligita Lāčplēse – latviešu valoda un literatūra
 • Rainelda Muižniece – latviešu valoda un literatūra
 • Inga Vaivode – latviešu valoda un literatūra
 • Ingūna Ūbele – latviešu valoda un literatūra
 • Ludmila Anufrijeva – vācu valoda
 • Ņina Jegorova – krievu valoda
 • Olga Dorogova – krievu valoda
 • Ina Languša – matemātika
 • Ligita Ozoliņa – matemātika
 • Rita Meža – Eriņa – matemātika
 • Inita Kalniņa –  bioloģija
 • Anna Kasparsone – bioloģija
 • Ineta Raubiška – fizika
 • Ļena Šihovska – matemātika, fizika, inženierzinības
 • Lita Krūmiņa – ķīmija, dabaszinības
 • Santa Svile – ģeogrāfija, dabaszinības
 • Ija Grudule – mūzika, kultūra un māksla
 • Santa Kasparsone – mūzika, kolektīvā muzicēšana
 • Rita Kozlova –  komerczinības, matemātika
 • Modris Osvalds – sports un veselība
 • Ainis Raubišķis – sports un veselība
 • Vita Brikmane – sports un veselība
 • Vilnis Vīksne – sports un veselība
 • Silvija Ozoliņa – sākumskola
 • Ligita Lejniece – dabaszinības, matemātika
 • Iveta Grandāne – sākumskola
 • Daina Eglīte – vizuālā māksla, kultūra un māksla
 • Vija Rozentāle – sākumskola, logopēds
 • Laimdota Ozoliņa – latviešu valoda un literatūra, krievu valoda
 • Andra Maksimova – sākumskola, logopēds
 • Ineta Cirpone – matemātika, ritmika, latviešu valoda un literatūra
 • Mārīte Viļuma – sākumskola
 • Kristīne Aukmane – sākumskola, logopēds
 • Sarmīte Lapiņa – mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika, dizains un tehnoloģijas
 • Kristiāns Kasparsons – mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības
 • Irita Muša – sākumskola
 • Sanita Stradiņa – sākumskola
 • Iluta Randoha – bioloģija, ķīmija, datorika, dabaszinības
 • Rolands Rubiķis  – kolektīvā muzicēšana
 • Irina Zeņina – sociālās zinības

Skolas atbalsta personāls:

 • Līga Višņevska – bibliotekāre
 • Kristīne Ozoliņa – izglītības psihologs
 • Pārsla Krjaukle – sociālais pedagogs
 • Natālija Gulbe – medmāsa