Mācību programmas

Jēkabpils 3.vidusskolas
Aktīvās izglītības programmu licences

Mācību programmas
 • pamatizglītības programma;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 3101 1011;
 • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) programma 3101 4011.

Izglītojamo uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmu apgūšanai skola ievēro kārtību, kāda noteikta – Vispārējās izglītības likumā un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos.

Pamats izglītojamā uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolā ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

    Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie, kuru zināšanu vērtējums visos priekšmetos pamatskolā un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 6 balles.

Pārējie skolēni piedalās konkursā, kurā galvenais kritērijs ir zināšanu gada vērtējuma kopsumma programmas profilējošos priekšmetos:

 • vispārizglītojošā programmā – latviešu valodā, 1.svešvalodā, matemātikā, fizikā, ķīmijā
 • profesionālā virziena programmā – latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, sociālajās zinībās;

Izglītojamie, kuri pamatizglītību ieguvuši mazākumtautību mācībvalodas skolās, iesniedz sertifikātu par valsts valodas centralizētā eksāmena rezultātiem.

Izglītojamiem ir iespēja dzīvot internātā.

Stājoties skolā, nepieciešams

direktoram adresēts iesniegums (veidlapa), kurā jānorāda izvēlētā izglītības programma un izvēles mācību priekšmeti,

apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināli),

izziņa par veselības stāvokli, formas 063u vai 026

iesniegums internātam (ja nepieciešams).

pase vai ID karte (jāuzrāda)

Stundu plāni

Vispārizglītojošā programmā

Profesionāli orientētā virziena programmā (komerczinības)

Skolā darbojas:

 • ādas plastikas pulciņš
 • koris
 • deju kolektīvi
 • vokālie ansambļi
 • ģitāristu ansamblis
 • folkloras kopa
 • teātris
 • kokapstrāde
 • robotika
 • rokdarbu pulciņš
 • vispārējās fiziskās sagatavotības sporta grupas
 • vizuālās mākslas pulciņš
 • skolēnu pašpārvalde