Mācību programmas

 • pamatizglītības programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
  virziena programmu 3101 1011;
 • vispārējās vidējās izglītības profesionālā
  orientētā virziena (komerczinības) programmu 3101 4011.

Izglītojamo uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmu apgūšanai skola ievēro kārtību, kāda noteikta – Vispārējās izglītības likumā un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos.

Pamats izglītojamā uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolā ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie, kuru zināšanu vērtējums visos priekšmetos pamatskolā un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 6 balles.

Pārējie skolēni piedalās konkursā, kurā galvenais kritērijs ir zināšanu gada vērtējuma kopsumma programmas profilējošos priekšmetos:

 • vispārizglītojošā programmā – latviešu valodā, 1.svešvalodā, matemātikā, fizikā, ķīmijā
 • profesionālā virziena programmā – latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, sociālajās zinībās;

Izglītojamie, kuri pamatizglītību ieguvuši mazākumtautību mācībvalodas skolās, iesniedz sertifikātu par valsts valodas centralizētā eksāmena rezultātiem.

Izglītojamiem ir iespēja dzīvot internātā.

Stājoties skolā, nepieciešams

direktoram adresēts iesniegums (veidlapa), kurā jānorāda izvēlētā izglītības programma un izvēles mācību priekšmeti,

apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināli),

izziņa par veselības stāvokli, formas 063u vai 026

iesniegums internātam (ja nepieciešams).

pase vai ID karte (jāuzrāda)

Stundu plāni

Vispārizglītojošā programmā

VProfesionāli orientētā virziena programmā (komerczinības)

Skolā darbojas:

 • 4 kori
 • 4 deju kolektīvi
 • 4 vokālie ansambļi
 • ģitārspēles pulciņš
 • folkloras kopa
 • ādas plastikas pulciņš
 • rokdarbu pulciņš
 • drāma
 • vispārējās fiziskās sagatavotības sporta grupas
 • skolas vēstures pētnieki
 • skolēnu pašpārvalde