Normatīvie dokumenti

Normatīvie dokumenti:

Jēkabpils 3.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Jēkabpils 3.vidusskolas attīstības plāns

Jēkabpils 3. vidusskolas nolikums

Jēkabpils 3. vidusskolas iekšējas darba kārtības noteikumi

Jēkabpils 3. vidusskolas skolēnu iekšējās kārtības noteikumi

Jēkabpils 3. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Jēkabpils 3. vidusskolas audzināšanas darba programma

Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā