Projektu darbs 2023

Projekta darbs ir obligāts kurss vidusskolas noslēgumā, to izstrādā saistībā ar kādu skolēna izvēlētu vienu vai vairākiem padziļināto mācību kursiem.

Kursa mērķis:

  1. īstenot un aizstāvēt projekta darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem, veicot patstāvīgu darbu, lai nostiprinātu lietpratību kompleksās situācijās dažādās mācību jomās;
  2. pārdomāti un atbildīgi izvēlēties sev saistošu tematu un projekta darba formu patstāvīgai darbībai;
  3. izvirzīt un sasniegt mērķus, sadarbojoties ar darba procesā iesaistītajām pusēm;
  4. veidot izpratni par zināšanu un pieņēmumu veidošanos un to kritisku izvērtēšanu indivīda un grupas līmenī;
  5. attīstīt un lietot kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes;
  6. pilnveidot jaunrades, plānošanas, darba uzraudzības un darba prezentēšanas prasmes;
  7. attīstīt un pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes un kritisku mācīšanās pieeju, kā arī regulāri un sistemātiski izvērtēt savu sniegumu;
  8. saskatīt kursā attīstīto prasmju pārneses iespējas uz citām mācību jomām, apzinoties un izprotot šo prasmju starpdisciplinaritāti;
  9. saistīt kursā iegūto mācību un mācīšanās pieredzi ar personisko izaugsmi un profesionālo mērķu realizēšanas iespējām.
https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-%20videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-%20izglitibas-programmu-paraugiem

Vairāk ar 2022/2023.m.g. Projekta darbiem var iepazīties šeit